Privacy verklaring

Privacy verklaring         Hendrickx Constructie Ossendrecht BV

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens. Ook het door u opgegeven mailadres wordt door ons opgeslagen. Wij gebruiken dit adres alleen waarvoor u dit aan ons heeft doorgegeven en waar u toestemming voor heeft verleend. U kunt uw e-mailadres te allen tijde door ons laten verwijderen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact versleuteld wegschrijven. Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van veertig jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd, dit in verband met de (langdurige) garantie die (wij) op onze producten (worden) (ge)geven. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens zover mogelijk verwijderen. Een eventueel (digitaal/papieren) bouwdossier blijft in ons afgesloten archief bewaard.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Hendrickx Constructie Ossendrecht BV, Putsmolentje 5, 4641 SK Ossendrecht, telefoonnummer 0164-674143, info@hendrickxconstructie.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Opgemaakt te Ossendrecht dd.24 mei 2018

 

 

Verwerking persoonsgegevens bij onderaanneming en inlening
Hendrickx Constructie Ossendrecht BV

 

Wie zijn wij 

Deze  privacyverklaring  is  van Hendrickx Constructie Ossendrecht.,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder  nummer 20079828, en gevestigd te Breda.

 

Voor wie is deze privacyverklaring 

Deze  verklaring  is  bestemd  voor  de  arbeidskrachten  die  in  dienst  zijn  van een ander (een onderaannemer of partij die personeel uitleent) en werkzaamheden voor ons komen uitvoeren.

 

Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen 

Namens onze onderaannemer of de partij van wie wij u hebben ingeleend zult u werkzaamheden gaan verrichten voor ons. In verband met deze werkzaamheden leggen wij een aantal  persoonsgegevens vats.. Wij leggen u graag uit waarom wij uw gegevens verzamelen.

Als uw werkgever de loonheffingen of de btw niet betaalt, kan de Belastingdienst ons daarvoor aansprakelijk stellen.  Om het  risico  hierop  te  beperken,  moeten  wij een goede administratie  bijhouden.  Uit  die  administratie  moet  de  identiteit  blijken van de arbeidskrachten die  wij  hebben  ingezet.  Voor  buitenlandse  arbeidskrachten  moeten  wij  ook kunnen aantonen dat zij in Nederland  mogen werken.

Soms is het verwerken van  uw persoonsgegevens wettelijk verplicht. In andere gevallen hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij. Door te weten wie er bij ons komt werken, kunnen wij ons aansprakelijkheidsrisico tegenover overheidsinstantie  zoals de  Belastingdienst  beperken en oplegging van boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen voorkomen. Om deze redenen bent u dan ook verplicht om uw gegevens te verstrekken. Wilt u geen persoonsgegevens  verstrekken,  dan  mag  u de werkzaamheden niet voor ons uitvoeren en zullen wij u niet toelaten tot de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Een aantal van uw persoonsgegevens ontvangen wij van uw werkgever. Het gaat om uw Burgerservicenummer en in het geval van arbeidskrachten uit het buitenland soms ook om kopieën van identiteitsbewijzen. Uw werkgever is wettelijk verplicht ons deze gegevens te verstrekken. Indien sprake is van grensoverschrijdende dienstverlening waarvoor een melding moet worden gedaan bij het UWV, vragen wij uw werkgever ook om een kopie van het notificatieformulier  bij  het  UWV  (zonder  kopieën van de werk- en verblijfsvergunningen). Op dit formulier zijn persoonsgegevens van u vermeld.

 

Wat vragen wij van u 

Wij  zullen u voor aanvang van de werkzaamheden vragen ons een geldig en origineel identiteitsbewijs te tonen, waaruit wij een aantal persoonsgegevens zullen overnemen.

 

Verder willen wij ook controleren of u gedurende de periode van de werkzaamheden in Nederland arbeid mag verrichten. Daarom vragen wij u om uw verblijfs- en/of werkvergunningen. Voor onze administratie zullen wij hiervan – op advies van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid – een kopie maken. Ook zullen wij een eventueel aanwezige A1-verklaring kopiëren. Wij  maken deze kopieën omdat wij in een later  stadium tegenover overheidsinstanties willen kunnen bewijzen dat wij alleen personen met de juiste documenten te werk hebben gesteld en ons goed te kunnen verweren tegen eventuele naheffingen en boetes.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van 7  jaar na afloop van het boekjaar waarin de werkzaamheden zijn geëindigd. Deze periode komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Kopieën van identiteitsbewijzen en eventuele verblijfs-  en  werkvergunningen zullen wij in verband met de Wet arbeid vreemdelingen bewaren tot 5 jaar na het einde van het bjaar waarin de werkzaamheden zijn geëindigd.

 

Verstrekking aan derden 

Het is mogelijk dat wij inzage moeten geven in onze administratie of uw identiteit of recht om in Nederland te mogen verblijven en/of werken moeten aantonen aan de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank. In dat geval zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens aan hen te verstrekken.

 

Uw rechten 

U heeft het recht om ons te vragen om hun eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast  heeft  u het recht om te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Vindt u dat wij onjuist omgaan met uw gegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt verder in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen verwerking of ons verzoeken om wissing van uw gegevens. Dat kan uiteraard niet als het gaat om een verwerking die noodzakelijk is om een wettelijke verplichting uit te voeren. Het recht op overdracht van uw \ persoonsgegevens (‘dataportabiliteit’) is in dit geval niet van toepassing.

 

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot ons bedrijf via 0164-674143 of via info@hendrickxconstructie.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het  verzamelen  en  gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.